Hoạt động 8/3 của chị e hội LHPN xã Đăk Hring

Tổng kết lại những hoạt động 8/3 Hội LHPN xã Đăkhring, đây là những hoạt động ý nghĩa, thiết thực và khơi dậy truyền thống tốt đẹp của chị e phụ nữ xã nhà, nhằm tăng tỷ lệ thu hút hội viên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. (Ảnh: Nguyễn Thị Nguyệt)

 • z4167998455835_40e5ca32c49500aa1d2bb99a09aa2148_5aa45
  z4167998455835_40e5ca32c49500aa1d2bb99a09aa2148_5aa45
 • z4167998455022_e7cab70793ec65714fbb427ebf76e1d7_f4c7e
  z4167998455022_e7cab70793ec65714fbb427ebf76e1d7_f4c7e
 • z4167998735861_4f8f6b9e6e2af7b178df815e09675d99_0bb93
  z4167998735861_4f8f6b9e6e2af7b178df815e09675d99_0bb93
 • z4167998972368_b869b317c47111c542c8d3e878ed87a3_e3075
  z4167998972368_b869b317c47111c542c8d3e878ed87a3_e3075
 • z4167998980954_14bf21fbec1ab5bbebc22f39c68c86b2_e098e
  z4167998980954_14bf21fbec1ab5bbebc22f39c68c86b2_e098e
 • z4167998969698_5161fdeba3f6915157a771afb0b27416_d3e93
  z4167998969698_5161fdeba3f6915157a771afb0b27416_d3e93
 • z4167999191784_e8071f6f34bd7cda2920c6aaa09ea0e9_bdd00
  z4167999191784_e8071f6f34bd7cda2920c6aaa09ea0e9_bdd00
 • z4167999193191_526c575a764bdfe35e1aaea9d9bfe9b2_0a896
  z4167999193191_526c575a764bdfe35e1aaea9d9bfe9b2_0a896
 • z4167999383916_a8d567d36e7112cb9a4f1603bee714bc_d5bb0
  z4167999383916_a8d567d36e7112cb9a4f1603bee714bc_d5bb0
 • z4167999193852_a7a221d38aadccfe2d384be41641f7a5_2b4c1
  z4167999193852_a7a221d38aadccfe2d384be41641f7a5_2b4c1